SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

SERVICII

Sistemul de control intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei reprezinta ansamblul de masuri, metode si procedure intreprinse la nivelul fiecarei structuri din cadrul institutiei, instituite in scopul realizarii obiectivelor la un nivel calitativ corespunzator si indeplinirii cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a politicilor adoptate.


SCOP

Procedura stabileste un mod unic de initiere, elaborare, avizare, aprobare si revizie al oricarei proceduri formalizate pe activitati, utilizate in cadrul sistemului de control managerial al INSTITUTIA.


DEFINITII

Procedura= prezentare in scris a pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat necesare indeplinirii atributiilor si sarcinilor, avand in vederea asumarea responsabilitatilor;

PS (Procedura de sistem)= procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfasoara la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul INSTITUTIEI.

PO (Procedura Operationala)= procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul INSTITUTIEI.


CONTINUTUL UNEI PROCEDURI FORMALIZATE

 • Scop
 • Domeniul de aplicare
 • Documente de referinta
 • Definitii si abrevieri
 • Descrierea procedurii
 • Responsabilitati
 • Formulare
 • Anexe

TARIF

 • TARIFUL se stabileste in functie de organigrama fiecarei institutii in parte.

TERMEN DE EXECUTIE

 • Termenul de executie este de 50 de zile

LEGISLATIE

 • Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice