STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALA

PLANIFICAREA REALIZARII ACTIVITATILOR

1. Stabilirea echipei de lucru

Realizarea strategiei este o munca de echipa care trebuie sa angreneze expertii (consultanti), functionarii publici cit si alesii comunitatii.

Primaria va stabili un functionar public responsabil per ansamblu de colaborarea cu firma de consultanta. Acesta va indruma consultantul spre functionarii care detin informatia necesara, va asigura de comunicarea cu consiliul local si va raspunde de organizarea consultarilor publice.


2. Culegerea datelor

Pentru inceput vom realiza o analiza a situatiei existente, avind scopul de a:

 • determina baza economica a localitatii;
 • identifica resursele;
 • evalua structura si nevoile pietei fortei de munca;
 • stabili un profil al populatiei si de a evalua tendintele demografice din ultimii ani;
 • evalua starea de poluare a localitatii.

Activitatile din aceasta etapa implica atit firma de consultanta, care va elabora chestionarul, cit si autoritatile locale, care vor furniza informatiile pa baza acestuia. De asemenea, se vor mai culege informatii de catre experti si din statistici oficiale, precum: anuare statistice, baze de date ale comisiilor judetene sau nationale de statistica, alte surse si statistici oficiale.


PROCEDURA

 • realizarea unui chestionar de catre consultanti
 • completarea chestionarului de catre functionarii de specialitate
 • culegere date statistice din anuare, monografii etc.
 • consultarea unor studii de fezabilitate existente

3. Analiza documentelor programatice

Etapa de culegere a datelor despre localitate va fi continuata de una de analiza a documentelor programatice ale Rominiei (POR, POS, PNDR, strategia de guvernare) pentru :

 • identificarea politicilor si directiilor de dezvoltare europene si nationale, regionale, judetene
 • identificarea fondurilor, programelor operationale, axelor si masurilor

Aceasta activitate ne va da o viziune asupra tendintelor de evolutie a mediului rural/urban, pentru a se asigura o dezvoltare locala durabila si integrata, tinindu-se cont atit de bunastarea cetatenilor, cit si de mediul inconjurator. In urma acestei etape, vom (consultantii) stabili profilul de eligibilitate al localitatii, necesar in stabilirea surselor de finantare nerambursabile in vederea gasirii unor solutii pentru problemele strategice ale comunitatii.


4. Prelucrarea datelor si realizarea strategiei

Aceasta etapa este cea mai insemnata in cadrul demersului formularii strategiei de dezvoltare locala, solicitind implicarea intregii comunitati, de la membri persoane fizice la organizatii publice si private si alesii locali.


4.1. Prelucrarea datelor

Pe baza informatiilor culese in etapa a doua si a treia vom realiza o analiza preliminara a caracteristicilor comunitatii vizate (consultantii). Aceasta analiza cuprinde: profilul localitatii ?i analiza cadrului strategic la nivel national, regional si judetean. Domeniile care pot fi considerate de interes sunt: competitivitate economica, utilitati publice, turism/agroturism, resurse umane, sport, tineret, cultura, servicii sociale, sanatate, mediu asociativ, multiculturalism, transport, comunicare, mediu inconjurator, infrastructura.


4.2. Elaborarea designului strategiei

Dupa identificarea domeniilor de interes vom realiza (consultantii) designul strategiei. Mai intii identificam actorii implicati direct, indirect sau doar afectati de evolutia evenimentelor de o anumita factura. Dupa evaluarea celor implicati in domeniul respectiv, se face o analiza SWOT, prin care se identifica punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile celor mai importante sectoare ale vietii socio-economice a comunitatii respective. Stabilind astfel aspectele vulnerabile ale localitatii, pasul urmator este analiza nevoilor comunitatii, ceea ce inseamna definirea situatiei prezente si evaluarea acesteia in raport cu ceea ce este dezirabil.

Avind problemele identificate, se pot stabili obiectivele pe care primaria va trebui sa le atinga intr-o perioada de 5-7 ani, sa stabileasca rezultate cuantificabile si sa identifice proiecte pe care sa le demareze in vederea atingerii lor. Un aspect foarte important il constituie sursele de finantare care le pot sustine. Astfel, pe linga luarea in calcul a utilizarii fondurilor europene, nationale sau a creditelor, trebuie analizata si capacitatea de accesare a unor imprumuturi pentru sustinerea dezvoltarii.

Sintetizind cele prezentate pina acum, pasii pe care ii vom urma in realizarea designului strategiei sunt:

 • stabilirea domeniilor de interes
 • identificarea actorilor implicati in diferite grade intr-un domeniu
 • analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite
 • analiza nevoilor
 • analiza financiara a comunitatii
 • propunerea proiectelor
 • analiza capacitatii de creditare a comunitatii
 • indicatori de evaluare a strategiei.

4.3. Consultarea publica

In vederea consultarii publice, pentru fiecare domeniu de interes se vor stabili grupe tematice de lucru. Din aceste grupe de lucru vor face parte atit reprezentantii institutiilor de profil, consilieri locali, cit si agenti comerciali, ong-uri si persoane fizice dornice sa participe. Moderatorii dezbaterilor vor fi functionari ai primariei, monitorizati de consultanti. Metoda de lucru care se va utiliza pentru consultarea publica va fi grupurile interactive. Membrii unui grup interactiv au la dispozitie o agenda si o problema de rezolvat. Pentru organizarea consultarilor publice, functionarul responsabil va stabili persoanele responsabile de moderarea grupelor tematice, realiza o baza de date cu persoanele fizice si juridice considerate cele mai potrivite sau reprezentative pentru fiecare domeniu de interes, va stabili mijloacele de informare, va contacta persoanele vizate si se va asigura de confirmarea prezentei acestora.


5. Definitivarea strategiei si aprobarea acesteia de catre consiliul local

Dupa realizarea ajustarilor sugerate de catre grupele de lucru se face o centralizarea datelor si se definitiveaza strategia. Strategia astfel realizata va fi prezentata in cadrul unei sedinte a consiliului local pentru analiza si aprobare.

Dezbaterea strategiei de dezvoltare locala de catre consiliul local se va face in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, adica strategia va fi anuntata publicului cu 30 de zile inainte de sedinta consiliului local si se va stabili o perioada de zece zile in care cei interesati pot depune in scris propuneri, sugestii si opinii. De asemenea, cei interesati pot participa la sedinta si pot sa ia cuvintul, daca s-au anuntat in prealabil.

Dupa aprobarea strategiei de catre consiliul local, aceasta va fi publicata pe site-ul primariei si se vor asigura conditii de consultarea a acesteia la sediu, daca nu necesita modificari majore. Daca ajustarile sunt majore, atunci procedura de aprobare de catre consiliul local se reia.


Tarif

Pretul serviciilor de consultanta se bazeaza pe evaluarea timpului necesar pentru realizarea activitatilor propuse.


LEGISLATIE

 • Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice