STRATEGIE NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

SERVICIU

Strategia Națională Anticorupţie a fost adoptată în ședință de Guvern din data de 10 august 2016, ca urmare a unui amplu proces de consultare publică, unde au participat aproximativ 90 de instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații de afaceri, societăți cu capital de stat sau privat.

Noua strategie propune instituțiilor publice și societății, în general, o schimbare de paradigmă, prin accentul pus pe măsurile de prevenție și educație, pentru a preîntâmpina faptele de corupție. Această schimbare de accent implică responsabilitate la nivel managerial, în toate instituțiile și întreprinderile publice.

Prin noua strategie naţională anticorupţie, fiecare manager de instituție publică trebuie să își asume responsabilitatea pentru aplicarea unor politici și standarde interne menite să prevină faptele de corupție, înainte de toate prin oferirea unui exemplu personal de integritate și apoi prin dispunerea măsurilor preventive necesare.


SCOP

Scopul strategiei naţionale anticorupţie este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România.


Obiective promovate în cadrul strategiei

  • Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local;
  • Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
  • Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare;
  • Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice;
  • Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative;
  • Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice.


TERMEN DE EXECUTIE

  • Termenul de execuţie al strategiei este de 100 zile. Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

TARIF

  • Tariful privind executarea strategiei naţionale anticorupţie se stabilește în funcție de organigrama și de complexitatea instituției.

LEGISLATIE


  • Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.